Aktualne oferty

Polityka prywatności / polityka plików cookies

1. [ADMINISTRATOR] Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW spółce w-support.pl w związku ze zleceniem naprawy jest w-support.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-542 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255146, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 8992561791 oraz numerem REGON 020211276 (zwana dalej W-SUPPORT.PL).

2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).

3. [PODSTAWY PRZETWARZANIA] Dane wymienione w pkt. 5 W-SUPPORT.PL przetwarza w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (W-SUPPORT.PL) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. [CELE PRZETWARZANIA] W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania danych osobowych, W-SUPPORT.PL mając na uwadze charakter swojej działalności przetwarza dane w następujących celach:

a) zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych dla KLIENTA przez nas usług,

b) marketingowo-handlowych związanych z naszą ofertą, w tym do informowania mailowo i telefonicznie o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach, W-SUPPORT.PL – w przypadku udzielenia na te usługi odrębnych zgód,

c) dalszego kontaktu z KLIENTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,

d) wskazanych w udzielonej W-SUPPORT.PL zgodzie,

e) realizacji obowiązków nałożonych na W-SUPPORT.PL przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych,

f) dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów,

g) weryfikacji wiarygodności płatniczej KLIENTA oraz zdolności kredytowej w razie udzielania limitu kredytowego,

h) zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT,

i) wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

j) tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne W-SUPPORT.PL, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,

k) administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, do których należy W-SUPPORT.PL,

l) badania satysfakcji KLIENTA i polepszania naszych usług,

m) realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów W-SUPPORT.PL wynikających z konieczności prowadzenia współpracy handlowej.

5. W-SUPPORT.PL przetwarza dane osobowe po bezpośrednim powierzeniu ich Administratorowi przez KLIENTA w oparciu o wymienione w Regulaminie podstawy prawne oraz zgodnie z wyszczególnionymi celami. W szczególności są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) data zakupu serwisowanego sprzętu,

f) numer IMEI/seryjny naprawianego sprzętu,

g) dane przekazywane na potrzeby realizacji usługi „Zachowania danych”.

6. [ODBIORCY DANYCH] Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla W-SUPPORT.PL usługi związane z realizacją oznaczonych celów, w tym podwykonawcom czy przedsiębiorstwom grupy kapitałowej KOMSA, której schemat organizacyjny znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: Opens external link in current windowhttp://www.komsa.pl/firma/grupa-komsa-b/

7. Dostęp do danych osobowych KLIENTA będą miały wyłącznie osoby wykonujące zadania związane z procesami naprawczymi, marketingowymi czy informatycznymi oraz nasi partnerzy handlowi w zakresie oferty produktów lub usług, jak również podmioty świadczące na rzecz W-SUPPORT.PL usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

8. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

9. Dane osobowe KLIENTÓW mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. [OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH] Powierzone nam dane osobowe, zgodnie z zasadami legalności, minimalizmu i rozliczalności będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na W-SUPPORT.PL taki obowiązek. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.

11. [KATALOG UPRAWNIEŃ] W związku z przetwarzaniem przez W-SUPPORT.PL danych osobowych KLIENTA, KLIENTOWI przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich jak:

• prawo do żądania od W-SUPPORT.PL dostępu do danych osobowych powierzonych W-SUPPORT.PL,

• prawo do sprostowania danych osobowych, które dotyczą KLIENTA,

• prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez W-SUPPORT.PL tylko do określonych celów,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo to ma na celu umożliwienia zaprzestania przetwarzania danych KLIENTA,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja ustrojowa wynika z obowiązującej ustawy normującej ochronę danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i KLIENT nie jest zobowiązany do ich podania, jednak brak możliwości przetwarzania danych KLIENTA przez W-SUPPORT.PL, może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy czy stać na przeszkodzie w korzystaniu z naszych usług, w tym serwisów internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy KOMSA. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym będzie również otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

13. Podkreślamy również, że dane osobowe KLIENTA są u nas bezpieczne, a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgodnie z zasadą dobrowolności – KLIENT może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W-SUPPORT.PL zaznacza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w zakresie ochrony danych KLIENTA, a powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

14. Bezpieczeństwo danych osobowych KLIENTA jest dla nas kwestią niezwykle istotną, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@w-support.pl.pl lub pisemnie pod adresem W-SUPPORT.PL Sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.

15. [PLIKI COOKIES] Każde wejście na naszą stronę internetową w-support.pl i każde korzystanie z pliku znajdującego się na stronie są protokołowane. To zapamiętywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym przy wykorzystaniu oprogramowania Google Analytics oraz Piwik. Protokołowane są: nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, ilość przeniesionych danych, meldunek odnośnie skutecznego wywołania, browser internetowy i wywołujący domain. Dodatkowo protokołowane są adresy IP komputerów komunikujących. W niektórych wypadkach na Twoim komputerze wytwarzane są tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki, za pomocą których sterować możemy na przykład procesami technicznymi. Z cookies bez wyjątku korzystamy tylko dla celów technicznych, natomiast pobieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych przy ich pomocy jest wykluczone.

16. Możesz nie wyrazić zgody na zapisanie tych informacji poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania urządzenia.

17. Dane osobowe wychodzące ponad ten zakres pobierane będą tylko wówczas, gdy dostarczasz je dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania ofertowego podczas rejestracji. Wtedy w odpowiednich miejscach przed pobraniem danych będziesz o tym poinformowany.